Avtalebetingelser

1. Generelt

Disse avtalebetingelsene gjelder for alle bestillinger av produkter og tjenester fra Inspirit Media ANS. Avtalebetingelsene utgjør sammen med din bestilling -og oppdragsavtale, det samlede avtalegrunnlaget for bestillingen. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av avtalebetingelsene som gjelder for deres bestilling. 

2. Partene

Selger er: Inspirit Media ANS, Kaptein Langes Gate 5, 4010 Stavanger, registrert i Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) med org.nr.: 923 971 769,
telefon: 40 85 11 24, e-post: post@inspirit-media.no, og blir i det følgende benevnt: Inspirit Media, vi, oss eller selger.

Kjøper er: personen eller firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt deg, dere, deres, ditt eller kjøper.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår hjemmeside, vår markedsføring eller våre avtalebetingelser.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende deg en ordrebekreftelse og oppdragsavtale på e-post. Oppdragsavtalen må aksepteres og signeres digitalt av kjøper, før oppdraget kan påbegynnes. Husk å les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar dem, og undersøk om de er i overensstemmelse med bestillingen din. I oppdragsavtalen vil det komme frem en beregnet leveringstid. 

4. Levering og produksjonstid

Informasjon om anslått leverings -og /eller produksjonstid, samt leveringsmetode vil stå oppført i oppdragsavtalen.

5. Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva, med mindre annet er spesifisert innenfor en av våre tjenester.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre Partnere, leverandører eller valutaendringer.

6. Betaling

Med mindre annet er avtalt ved avtaleinngåelse vil kjøper faktureres for 50% av det totale beløpet som står oppført i den signerte oppdragsavtalen, betalingen må være registrert hos selger før oppdraget påbegynnes. Det resterende beløpet faktureres ved kundeaksept på sluttproduktet, eller 10 dager etter at vi har bedt om at kjøper gjennomgår sluttproduktet -/ resultatet.

Fakturaen har 14 dagers betalingsfrist og ved manglende betaling tilkommer det et purregebyr på kr 70 samt forsinkelsesrenter på 9,25%. Ved fortsatt utelatt betaling sendes et inkassovarsel og kravet oversendes til inkasso etter enhver tid gjeldende bestemmelser.

7. Avbrudd, oppsigelse og stenging

7.1. Dersom kjøper melder avbrudd på oppdragsavtalen etter at vi har påbegynt oppdraget, plikter kjøper å betale et bruddgebyr til Inspirit Media i henhold til satsene nevnt nedenfor.

Avbrudd etter at oppdragsavtalen er signert: 60%
Avbrudd etter at oppdraget er påbegynt: 100%

(Prosent andel av totalprisen oppgitt i oppdragsavtalen)

7.2. Alle Tjenester, utvidelser eller funksjoner levert av oss, som krever et abonnement, har en oppsigelsesfrist på 30 dager før ny avtaleperiode begynner. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen.

En registrert oppsigelse endrer ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert

7.3. Vi forbeholder oss retten til å stenge nettsteder, tjenester, utvidelser, funksjoner eller oppheve lisens ved manglende betaling.

8. Bruks- og opphavsrett

Kjøper garanterer at alt materiale slik som tekster, bilder, videoer og annet materiale levert til Inspirit Media i den hensikt at Inspirit Media kan utføre oppdraget, eies av kjøper eller at kjøper har tillatelse til å bruke materiale. Inspirit Media er ikke ansvarlig ovenfor materiale som er levert av kjøper.

Inspirit Media eier alle rettigheter til produktet som er utviklet, designet, utformet eller produsert for kjøper inntil oppdraget er fullført og alle fakturaer tilknyttet oppdraget er betalt. Når oppdraget er fullført og alle fakturaer som er tilknyttet oppdraget er registrert betalt, overtar kjøper ubegrenset rettigheter til produktet som er utviklet, designet, utformet eller produsert for kjøper

Inspirit Media forbeholder retten til å vise frem og linke til prosjektet som en del av vår portefølje på eget nettsted og til bruk i egen markedsføring.

9. Konfidensialitetsavtale

En del av Inspirit Media sine tjenester krever utveksling av forretning sensitive opplysninger som ikke bør komme i hendene på konkurrenter og andre aktører. Dette gjelder både Inspirit Media og kjøper sin forretningsvirksomhet. Derfor inngår vi ved avtalestart en skriftlig avtale om hvordan informasjon av fortrolig karakter behandles og oppbevares av begge parter. Dette gjelder skriftlig, muntlig eller på annen måte, direkte eller indirekte informasjon knyttet til produkter, tiltak, prosesser, utvikling, forretningshemmeligheter, know-how, personell, kunder, samarbeidspartnere, leverandører, planer, markedsmuligheter eller annen type informasjon som av noen av partene med rimelighet kan anses som konfidensiell informasjon.

10. Kjøpers plikter

Kjøper skal gjennomgå tjenesten/produktet innen 10 virkedager etter at selger har bedt kjøper gjennomgå tjenesten/produktet. Dersom kjøper er fornøyd, skal kjøper gi kundeaksept på tjenesten/produktet. Dersom kunden ikke har gitt kundeaksept eller bedt om korreksjoner/endringer innen 10 virkedager vil tjenesten/produktet få automatisk kundeaksept.

Endringer etter ferdigstillelse blir fakturert etter gjeldende timepris.

11. Garanti

Dersom kjøper oppdager feil eller mangler i tjeneste/produkt skal kjøper i forkant undersøke om feilen skyldes forhold på kjøpers side. Dersom kjøper kan redegjøre for at feil i tjeneste/produktet skyldes mangel fra selgers side, skal kjøper informere selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Selger vil undersøke og rette opp feilen eller mangelen.

Vi vil alltid jobbe for at kjøper skal være fornøyd med de tjenester/produkter vi leverer, vi gir derfor ubegrenset korreksjoner/endringer innenfor rimelighetens og fornuftens grenser frem til kjøper gir kundeaksept for tjenesten/produktet

Unntak: Dersom det gjelder en nettside eller nettbutikk, der feilen eller mangelen har oppstått på grunn av kjøpers egen uaktsomhet, som for eksempel der kjøper har installert, fjernet eller gjort endringer i utvidelser, tema, koding, index filer og lignende dekkes ikke av garantien.

Garantien bortfaller ved kundeaksept, eller dersom ikke kjøper overholder sine plikter nevnt i 10. kjøpers plikter.

13. Ansvar og tvister

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse.

Eventuelle tvister om avtalen, betalingen eller andre forhold skal forsøkes løst på minnelig måte. Stavanger tingrett oppnevnes som verneting for tvister Inspirit Media, dersom partene ikke kan løse tvisten på egenhånd.